GİZLİLİK POLİTİKASI


VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDE VERİLER KİM TARAFINDAN KONTROL EDİLMEKTEDİR?

Sevgili Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz;

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu olarak Moreyon (SATICI) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
İşlenen Kişisel verileriniz,Toplama yöntemi, İşlenme amaçları ve yasal dayanağı

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ve telefon uygulamamızı ziyaretiniz ve alışverişleriniz, Mağazalarımızdan yaptığınız alışverişler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz, Web sitemizde yer alan üyelik sözleşmesi, mağaza ve AVM aktivitelerimiz, sizlere sunduğumuz promosyon veya anketlere katılımınız ve e bülten üyeliğiniz kapsamında doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Web sitemiz üzerinden SATICI’dan ürün satın almanız veya bir başka surette SATICI ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik verileri (ad, soyad, TC kimlik numarası veya pasaport numarası) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), Cinsiyet veriniz, satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, alışveriş zamanı bilgisi, faydalandığınız kampanyaların ve indirimlerin bilgisi,  yine mağazalarımızda güvenlik amacı ile bulunan güvenlik kameraları aracılığı ile alınan görsel ve işitsel verileriniz, SATICI tarafından, Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında çerçevesinde, sözleşmenin kurulması/ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile SATICI’nun meşru menfaatleri kapsamında işlenmektektir.

Ayrıca, doğum tarihi, medeni durum ve her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı, tercih, zevk ve beğeniler, meslek verileri, eğitim verileri, finansal veriler, web sitesi ve telefon uygulamamızı kullanımınız sonucu toplanan dijital iz verileriniz, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere; Şirketimiz SATICI tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi, satın aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz için çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması amaçlarıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenebilmektedir. Yasal yükümlülüğümüz gereği işleme amacının ortadan kalkması ile SATICI Veri İmha Politikası gereğince kişisel verilerinizi imha ediyoruz.

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda, web sitemizdeki ilgili alanlardaki izin kutucuklarını işaretleyerek kaydol/gönder tuşuna basmak suretiyle izin işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Aynı şekilde kimlik ve iletişim bilgileriniz kullanılarak sizlere elektronik ticari ileti gönderilebilmesi amacıyla da izniniz talep edilmektedir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve açık rızanıza istinaden SATICI İspanya’ya (Punto Fa) 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 13.maddesi uyarınca SATICI’ya her zaman başvurabilirsiniz. Bu kapsamda ilgili kişi olarak sizler;

          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
          6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi;   internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan SATICI ilgili kişi başvuru formu ile (Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliği esas alınmıştır) veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya e-posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından SATICI’ya daha önce bildirilen ve SATICI  sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde SATICI’ya iletmeniz durumunda SATICI, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SATICI tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır

Tüm talep ve başvurularınızı iletisim@moreyon.com e-posta adresine veya aşağıda belirtilen şirket adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

Moreyon

Adres: Kuzey Yıldızı mah. Şehit Mesut Birinci cad. No:23 Kat:5 Daire:34 Perzel İş merkezi Canik/Samsun

Web Adresi:

Telefon: 5446452694